BRCA -1, BRCA-2 Mutasyonuna Bağlı Meme Kanserlerinin Özellikleri ve Farkları

BRCA -1, BRCA-2 Mutasyonuna Bağlı Meme Kanserlerinin Özellikleri ve Farkları
  BRCA-1 BRCA-2

Herediter meme kanserleri içindeki (%5-10)

BRCA mutasyonu oranı

 %45  %35
 Genetik Geçiş Otozomal Dominanat Otozomal Dominanat
Penetrans (Çocuğa geçiş
oranı)
%50 %50
Gen Lokasyonu 17q 13q
Gen Türü (Görevi) Tümör supresor gen Tümör supresor gen

Herediter over kanserleri içindeki oranı

(%90 BRCA, %10 HNPCC)

%80 %10
Over Kanseri Gelişme Riski %40 %20
Meme Kanseri Gelişme Riski %90 %85
Meme Kanserinin Özelliği
 • İnvaziv duktal karsinom
 • Kötü Diferansiye
 • Hormon reseptörleri (-)
 • Sporadik meme ca dan erken gelişir
 • Bilateral olma oranı yüksektir
 • İnvaziv duktal karsinom
 • İyi Diferansiye
 • Hormon reseptörleri (+)
 • Sporadik meme ca dan erken gelişir
 • Bilateral olma oranı yüksektir
Neden Olduğu Diğer Kanserler
 • Over
 • Kolon
 • Prostat
 • Pankreas
 • Safra kesesi, safra yolları
 • Mide kanserleri
 • Malign melanom
Erkek Meme Kanserin riski %1 (15 kat artış) %6 (100 kat artış)

Sporadik, Familial ve Herediter Meme Kanseri Oranları

 • Sporadik meme kanseri (%65-70)
 • Ailesel (familial) meme kanseri (%20-30)
 • Herediter meme kanseri %5-10
  • BRCA-1 (%45)
  • BRCA-2 (%35)
  • p53 (Li-Fraumeni Sendromu) (%1)
  • STK11/LKB1 (Peutz-Jeghers Sendromu) (<%1)
  • PTEN (Cowden hastalığı) (<%1)
  • MSH2/MLH1 (Muir-Torre Sendromu) (<%1)
  • ATM (Ataxia-telengiectasia) (<%1)
  • Bilinmeyen (%20)

Meme kanserlerinin %5-10’u kalıtsaldır (herediter, otozomal dominant) ve çoğu BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonuna bağlıdır. BRCA-1 ve BRCA-2 (breast cancer 1 ve 2) genleri tümör süpresör genlerdir. Başka bir deyişle meme kanseri gelişimini engelleyen genlerdir. İnsanda genler çift bulunur (alel). Hem BRCA-1, hem de BRCA-2 gen çiftlerinin ikisinin bireden mutasyona uğrayarak (değişerek) bozulması meme kanserine neden olur. Bu hastalarda meme kanseri gelişme olasılığı BRCA-1 mutasyonunda %90, BRCA-2 mutasyonunda %85’dir (lifetime risk). Bu mutasyonun genetik penetransı yüksektir (%50). Yani hatsa annenin çocuklarının yarısına bu gen aktarılacaktır. BRCA-1 ve 2 mutasyonlarına bağlı oluşan meme kanserinin cinsi, invaziv duktal karsinomdur, erken yaşta kanser meme kanseri gelişir ve genellikle bilateraldir (her iki meme). BRCA-1 e bağlı gelişen meme kanserleri, BRCA-2 ye göre kötü diferansiye ve hormon reseptörü negatiftir. BRCA1 (+) ve BRCA2 (+) meme kanserlerinin prognozu daha kötüdür. Bu mutasyonlar genellikle “tripple negatif meme kanseri” ne neden olurlar (östrojen, progesteron reseptörü ve HER2/neu (-)).