Meme Kanseri - Çıkmış TUS Soruları (2000-2016)

Cevabı görmek için soru üzerinde herhangi bir yere tıklayın.

Cevap C. Memede yağ nekrozu (saponifikasyon) en çok travma (emniyet kemeri) ve önceki cerrahiye bağlıdır (biyopsi, meme koruyucu cerrahi, implant). Nekrozlu yağ dokusu fibrotik doku ile yer değiştirir ya da fibrotik dokunun içinde kalır. Süreç 10 yıl sürebilir. Mamografi radyologları yanıltabilir. Mamaografide kötü sınırlı, spiküler uzantıları olan ve mikrokalsifikasyonlar içeren bir alan görülür (DCIS deki gibi). Yağ kisti oluşmuşsa, İİAB de sütlü yağ emülsüyonu şeklinde sıvı aspire edilir, şişede yağ globülleri görülür, görünüm patognomoniktir.

Cevap E. Soruda Filloides tümörden bahsediyor (sistosarkoma filloides) ve tedavisini sormak istiyor. Filloides tümörler hızlı büyür ve büyük kitleler yapar. En çok 40’lı yaşlarda görülür. Küçük filloides tümörler, 1 cm sağlam meme dokusu ile beraber çıkarılmalıdır, çıkarılamadıysa reeksizyon yapılmalıdır. Büyük filloides tümörlerde simple mastektomi gerekebilir. Aksiller diseksiyon gerekmez çünkü bu tümörler aksiller metastaz yapmaz.

Bkz. filloides tümör.

Cevap A. Soru memenin Paget hastalığını tarifliyor. Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, meme başı (nipple) ve areola cildini (meme başı çevresindeki koyu kısım) tutan bir kanserdir. Citte bir kitle yapmaz ama egzama (deri allerjisi, dermatit) bulguları gösterir. Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, genellikle (%80) duktal karsinoma in situ’daki (DCIS) kanser hücrelerinin, süt kanalları boyunca ilerleyerek cilde yayılmasına bağlıdır. Diğer invaziv kanserlerde de görülebilmektedir. Bu yüzden meme cildinde değil ama memede kitle görülebilir.
Biyopsi ile tanı konur. Patolojide DCIS hücrelerine benzeyen büyük, soluk, vakuollü Paget hücreleri görülür.

Bkz. Meme Başının (Memenin) Paget Hastalığı

Cevap C. Erken evre meme kanseri evre I, IIa ve IIb dir. Lokal ileri meme kanseri evre IIIa ve IIIb dir. Uzak metastaz yapmış meme kanseri evre IV dür. T2N0M0 evre 2A dır.

Bkz. Meme Kanserinde TNM Evrelemesi

Cevap B. Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, meme başı (nipple) ve areola cildini (meme başı çevresindeki koyu kısım) tutan bir kanserdir. Citte bir kitle yapmaz ama egzama (deri allerjisi, dermatit) bulguları gösterir. Yani kanserli meme başı ve areola cildinde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, pullanma, kalınlaşma, ülser.

Bakınız: Meme Başının Paget Hastalığı

Cevap C. Memenin iyi huylu (benign) hastalıkları üçe ayrılır. 1; nonproliferatif hastalıklar, 2; atipi olmayan proliferati hastalıklar, 3; atipi olan proliferatif hastalıklar. Atipik lobüler hiperplazi ve atipik duktal hiperplazi üçüncü gruptadır ve meme kanseri riskini 4 kat artırırlar. Diğer şıklar birinci ve ikinci gruptadır ve risk artışı yoktur.

Cevap D. Filloides tümör (sistosarkoma filloides) diğer invaziv meme kanserlerindeki gibi duktus ya da lobüllerden değil, memenin bağ dokusundan kaynaklanır (fibroepilelyal). Küçük filloides tümörler, 1 cm sağlam meme dokusu ile beraber çıkarılmalıdır. Büyük filloides tümörlerde simple mastektomi gerekebilir. Aksiller diseksiyon gerekmez çünkü bu tümörler aksiller metastaz yapmaz.

Bkz. Filloides Tümör ( Sistosarkoma Filloides, Phyllodes Tumor, Cystosarcoma Phyllodes)

Cevap E. Meme hastalıklarını kabaca ikiye ayırabiliriz. Benign ve malign.

Benign olanlar üç gruptur. 1; nonproliferatif hastalıklar, 2; atipi olmayan proliferati hastalıklar, 3; atipi olan proliferatif hastalıklar. Atipik lobüler hiperplazi ve atipik duktal hiperplazi üçüncü gruptadır ve meme kanseri riskini 4 kat artırırlar. Sklerozan adenozis ve İntraduktal papillom ikinci gruptadır ve kanser riskini azaltmaz.

Malign meme hastalıkları; In situ knaserler (DCIS, LCIS) ve invazif kanserler. DCIS ve LCIS te kanser riski 10 kat artar.

Cevap C. Duktal ektazi nonproliferatif bir meme hastalığıdır ve kanser riskini artırmaz. Diğer seçenekler proliferatif meme hastalığıdır (atipi içeren ya da içermeyen).

Cevap A. Nonproliferatif meme hastalıkları meme kanseri riskini artırmaz. Non proliferatif meme hastalıkları; kistlerr, apokrin metaplazi, duktal ektazi, kalsifikasyonlar ve fibroadenomlardır. Atipik duktal hiperplazi proliferatif bir meme hastalığıdır, meme kanseri riskini 4 kez artırır.

Bkz. Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Cevap E. Burada nfiltratif duktal karsinomdan kastedilen NST (NOS) tipdir. İnvaziv duktal karsinomum NST ya da NOS tipi (no special type, not oyherwise specified) en sık görülen meme kanseri tipidir (%80). Lobüler karsinom %10 oranında görülür. Medüller karsinom (%4), papiller karsinom (%2) ve tübüler karsinom (%2) de aslında duktal karsinomun alt tipleridir.

Bkz. İnvaziv Meme Kanserinin Tipleri

Cevap D. Kanlı meme başı akıntısı evrelemede yer almaz, genellikle intraduktal papilloma bağlıdır. İleri evre meme kanseri evre 3 ve 4, erken evre meme kanseri ise evre 1 ve 2 dir.

T4a: Göğüs (toraks) duvarı invazyonu. Toraks duvarından kasıt kaburgalar ve interkostal kaslardır. Sadece pectoral kaslara invazyon sayılmaz.
T4b: Meme cildinde ülserasyon veya satellit nodüller veya bölgesel peau d’orange
T4c: T4a+T4b
T4d: İnflamatuar meme karsinomu
N3c: Supraklaviküler lenf nodu tutulumudur.

Bkz. Meme Kanserinde TNM Evrelemesi

Cevap C. Benign meme hastalıkları üçe ayrılır. 1) Nonproliferatif, 2) Atipisiz proliferatif ve 3) Atipili proliferatif meme hastalıkları. Bunlardan nonproliferatif olanlar ile atipisiz proliferatif meme hastalıkları meme kanseri riskini artırmaz.

Bkz. Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Cevap A. Tamoksifenin tek başına (kemoterapisiz) uygulanabilmesi için lenf nodu metastazı olmamalı, ve hormon reseptörleri de pozitif olmalıdır (ER pozitif ve / veya PR pozitif). Tamoksifen tedavisi hem premenapozal ham de postmenapozal uygulanabilir.

Bkz. Meme Kanserinde Hormonoterapi (Hormon Blocking Therapy)

Soru gerçekten bu şekilde ise cevap B, D ve E. Lobüler karsinoma in situ nun bilateral olma ihtimali %50-70 dir, aksillar metastaz yapmaz. Lobüler karsinoma in situ nun kendisi invaziv kansere dönüşmez yani prekanseröz değildir ancak meme kanseri gelişme riski 2-3 kat artmıştır (%25-35). Premenapozal dönemde görülür (44-47 yaş), mamografi bulgusu yoktur.

Bkz. Noninvaziv Meme Kanseri (Carcinoma in situ)

Meme kanserinde lenfovasküler permeasyon olabilmekte bu da lenfatik ve vasküler (sistemik) metastazla sonuçlanmaktadır. Soruda bu şekilde olmayan yayılma soruluyor olmalıydı. O zaman cevap B olur. (Soru yanlış aktarılmış olabilir).

Cevap D. Meme başının (memenin) Paget Hastalığı, genellikle (%80) duktal karsinoma in situ’daki (DCIS, intraduktal karsinom) kanser hücrelerinin, süt kanalları boyunca ilerleyerek cilde yayılmasına bağlıdır.

Bkz. Meme Başının (Memenin) Paget Hastalığı