Özofagus Hastalıklarında Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Torakoabdominal bilgisayarlı tomografi (BT) nin özofagustaki en önemli katkısı, özofagus karsinomu (kanseri) olan hastaları evrelemedir (özellikle kaşektik (zayıf) olmayan hastalarda). Bilgisayarlı tomografi özofagus kanserinin periözofageal yayılımını, lenf nodlarını ve karaciğer metastazı olup olmadığını gösterir. Böylece hangi tip cerrahinin yapılacağı (palyatif-küratif) ya da yapılmayacağına daha kolay karar verilir.

Bilgisayarlı tomografi özofagusta neleri gösterir

  • Özofagus kanseri (İntra-ekstraluminal yayılım, lenf nodlrı, mediastenle ilişkisi, akciğer-karaciğer-sürrenal metastaz)
  • Özofagusun benign kitleleri
  • Barrett özofagusta mukozada kalınlaşma ve ülser (Barrett tanısında kullanılmaz aslında)
  • Akalazya
  • Varis
  • Perforasyon