Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Arasındaki Farklar

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Arasındaki Farklar
Crohn Hastalığı Ülseratif Kolit
Hastalığın Yeri - Tüm GİS ama en çok terminal ileum (terminal ileitis)
- İnce bağırsak 〜 %80
- İleokolik %40-60
- Sadece ince bağırsak %15-30
- Sadece kolon %25-30
- Sadece perine-anorektal %5-10
- Rektumdan başlar, proksimale ilerler. Nadiren backwash ileitis yapar.
- Ülseratif proktit
- Proktosigmoidit
- Left-sided colitis
- Pankolit
- Belirtile ataklar şeklinde ortaya çıkar - Belirtile ataklar şeklinde ortaya çıkar
- Kolik tarzında sağ alt kadran ağrısı ve kansız, mukussuz ishal.

- Karın ağrısı daha fazladır.

- Kolik tarzında sol alt kadran ağrısı ve kanlı mukuslu ishal

- Karın ağrısı daha azdır.

- Kilo kaybı sık (nütrisyon ↓) - Kilo kaybı nadir (nütrisyon normal)
- Perianal apse, fistül, fissür, striktür görülebilir - Perianal bulgular görülmez
- Ataklar sırasında ateş sık görülür - Ataklar sırasında ateş normalde görülmez, fulminan kolit ve toksik megakolonda ateş görülür
- Artrit ve ankilozan spondilit nadir - Artrit ve ankilozan spondilit ülseratif kolit ve Crohn kolitinde daha sık görülür
- Piyoderma gangrenozum daha nadir görülür

- Eritema nodosum daha sık görülür

- Ülseratif kolit ve Crohn kolitinde daha sık görülür (Crohndan 3 kat fazla)
- Eritema nodosum daha nadir görülür
- İleal hastalık veya ileal rezeksiyonlularda böbrek taşı sıklığı artar (Ca oksalat) - Böbrek taşı sıklığı artmaz
- Crohn hastalarının üçte birinde kolelitiazis görülür - Kolelitiazis insidensinde artış yoktur
Primer Sklerozan Kolanjit - Crohn hastalığı, PSC arasındaki bağlantı zayıftır. - ÜK li hastaların %5 inde PSC görülür
- PSC li hastaların %90’ında ÜK görülür
- Kolon tutulumu ne kadar fazlaysa, PSC riski o kadar artar
Histopatoloji - Transmural tutulum - Mukoza tutulumu
- Bağırsak duvarı kalınlaşmış, mezodaki yağ tabakası antimezenterik yüze doğru ilerler (wrapping) - Bağırsak duvarı kalınlığı artmaz
- Granülomlar sıktır, kript apsesi nadirdir - Kript apsesi sıktır ve granülomlar nadirdir
- Goblet hücreleri normal - Goblet hücreleri azalmış
- Mukozadaki glandüler yapı korunmuş - Mukozadaki glandüler yapı distorsiyone
- Submukoza kalınlığı normal - Submukoza kalınlığı artmış
Skip Lezyonlar Arada sağlam dokunun olduğu farklı bölgelerde (atlamalı) tutulum görülür Lezyon devamlıdır, rektumdan başlar proksimale devam eder
Endoskopik Görünüm Hafiften Ağıra Kolonoskopi Bulguları (İnce Bağırsak)
- Aftöz ülser
- Yıldızımsı ülser (aftöz ülserler birleşir)
- Lineer-serpiginous (yılansı) ülser (longitüdinal birleşme)
- Cobblestone, arnavut kaldırımı (ülserlerin transvers birleşimi)
Hafiften Ağrı Kolonoskopi Bulguları (Kolon)
- Mukozada ödem, eritem (kızarıklık)
- Mukozadaki vasküler yapının silikleşmesi (daha az damar görülür)
- Mukozal frajilite, mukozada ülserler, pü ve mukus
- Mukozada erozyon ve ülserler
- Mukozal fibrozis (sadece mukoza tutulduğu için striktür nadirdir, varsa malignite düşünülmelidir)
- İlerlemiş hastalıkta psödopilipler görülür
Radyolojik Görünüm Hastalığın yeri temel olarak terminal ileum Hastalığın yeri kolon
Bağırsak duvarında (ince bağırsak) kalınlaşma vardır (BT, MR) Bağırsak (kolon) duvarında kalınlaşma yoktur (BT, MR)
Mezenterik yağ doku bağırsağı sarar (BT, MR) Görülmez (BT, MR)
Floroskopi Aftöz ülser, derin ülser, longitudinal fissür, arnavut kaldırımı görünümü, apse, fistül-sinüs traktı, ip belirtisi (string sign, darlık) Düğme şeklinde ülserler, psödopolip görünümü, haustrasyon kaybı + bağırsak lümeninde daralma + kısalma (kurşun boru görünümü)
Komplikasyonlar - Kanama
- Striktür
- İnce bağırsak perforasyonu
- Intra Abdominal apse
- İntestinal fistül
- Perianal apse, fistül, striktür
- Ciddi kanama
- Perforasyon
- Osteoporoz
- Fulminan kolit
- Toksik megakolon
- Striktür (darlık)
- Kolon kanseri
- Büyüme gelişme geriliği (çocuklukta)
- Primer sklerozan kolanjit
İlaç Tedavisi -Mesalamin daha az etkili
-Antibiyotikler etkili
-Mesalamin oldukça etkili
-Antibiyotikler etkisiz
Cerrahi Tedavi -Sadece komplikasyonlarda cerrahi uygulanır
-Hastalıklı kısım rezeke edilse bile başka bölgeden nüks eder
-Hem acil durumlarda hem küratif amaçlı cerrahi uygulanır
-Kolektomi küratiftir
Acil Cerrahi Endikasyonları Kanama, fistül, perforasyon, striktür Fulminan kolit, toksik megakolon, perforasyon, kanama
Elektif Cerrahi Endikasyonları Yok - Medikal tedaviye rağmen semptomların devam etmesi (yanıtsızlık)
- Hastanın medikal tedaviyi tolere edememesi
- Displastik ve adenomatöz poliplerin gelişmesi
- Uzun süreli hastalık (8-10 yıl), her sene kanser riski %0,5-1 artar.

Kolon, Rektum ve Anüs