Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı-Bilateral TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal) yaklaşım.

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 27-K
Preoperatif Tanı Bilateral direkt inguinal herni + Umbilikal Herni (Defekt 5 mm)
Postoperatif Tanı Bilateral Nyhus Tip 3A inguinal herni + Umbilikal Herni
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Bilateral Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı - Bilateral TAPP (Trans
Abdominal Pre-Peritoneal yaklaşım). + Umbilikal herni primer onarımı
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV
DVT Proflaksisi Erken mobilizasyon
Transfüzyon Yok
Dren Yok
Spesimen Yok

 

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 14F Foley kateter takıldı . Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra hasta Ameliyat masası trokarlar girildikten sonra Trandelenburg pozisyonuna getirildi.

Trokar Giriş Yerleri ve Eksplorasyon

Trokarları yerleştirmeden önce, göbek alt kenarından yapılan insizyonla buradaki fıtık kesesi izole edilerek eksize edildi ve sağlam fasia kenarları ortaya çıkarıldı. Defekte kalın ipekle kese ağzı sütürü konduktan sonra buradan 10 mm port (teleskop) yerleştirildi gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Sağ ve sol alt kadranlara, simetrik olacak şekilde (fıtık bilateral olduğu için) 5 mm lik iki port daha kondu. Ameliyatın son aşamasında göbekteki defekt primer olarak (far-near, near-far teknikle) onarıldı ve göbek buraya tespit edilerek şekillendirildi. 30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda her iki inguinal bölgede direkt herni defektleri gözlendi.

Yapılan İşlem:

Sol inguinal herni onarımına başlandı. Bunun için periton, defektin 2 cm üzerinden, median umbilikal ligamentten başlayarak SİAS’a kadar hook ile açıldı (spina iliaka anterior superior). Peritoneal flep, defektin (fıtık kesesinin ve de kordun) önce lateralinde sonra medialinde aşağıya doğru diseke edildi. Medialde simfizis pubis ve femoral ven açığa çıkarıldı. Daha sonra fıtık kesesi, kord ve elemanlarından (round ligament) ayrıldı ve flep mobilizasyonu posteriora doğru genişletildi (posterior diseksiyon, lateralizasyon). 15x15 cm’lik polipropilen yama şekillendirilerek, 10 mm lik optik porttan içeriye atıldı. Yama, myopektineal orifisin arkasına serildi (direkt, indirekt ve femoral herni bölgelerini örtecek şekilde). Mesh yamanın üst kenarından ve Cooper ligamentine (pubik kemiğe) titanyum heliks zımbalar ile tespit edildi (ProTack 5mm, AutoSuture). Daha sonra peritoneal flep yamanın üzerine aynı stapler ile kapatıldı. Zımbalar, bağırsaklar hernileşmeyecek sıklıkta uygulandı. Daha sonra sağ tarafa geçildi. Aynı işlem sağ tarafta da uygulandı.

5 mm’lik trokarlar gözlemlenerek çıkarıldıktan sonra (kanama!), 10 mm’lik trokardan karbondioksit boşaltıldı. 5 mm lik trokar deliklerinde sadece cilt kapatıldı. Göbekteki defekt primer olarak (far-near, near-far teknikle), 2/0 Ethibond ile onarıldı (multiflaman, polyester) ve göbek buraya tespit edilerek şekillendirildi. Göbeğe fındık tampon kondu. Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Dren konmadı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Klinik Seyir

Hasta postop 1. gün (ertesi gün) oral ağrı kesiciler (tablet) ile sorunsuz taburcu edildi.

Özet

TAPP için şu basamaklar izlendi;
1. Trokarların yerleştirilmesi
2. Peritonun açılması
3. Defektin lateral ve medialindeki peritonun disseksiyonu
4. Kord elemanlarının (burada round ligament yani ligamentum teres uteri) ve kesenin disseksiyonu
5. Posterior disseksiyon (peritonun lateralizasyonu), nüks olmaması için oldukça önemli
6. Yamanın serilmesi ve sabitlenmesi
7. Peritonun kapatılması

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler