AFP (Alfa Fetoprotein)

Tümör markerleri
Başlıca kullanılan tümör markerleri; tiroglobulin (Tg), kalsitonin, PTH, AFP, CA72-4, CA 19-9, CEA, PSA, CA 15-3, CA 125.
  • Alfa Fetoprotein (AFP) normalde fetüste üretilen bir glikoproteindir. Hepatosellüler karsinom (HCC, primer karaciğer kanseri), ve germ hücreli testis ve over tümörlerinin tanı ve takibinde kullanılır (bunlarda yükselir).
  • Alfaa Fetoprotein (AFP) nin yükseldiği benign durumlar şunlardır. Siroz, hepatik nekroz, akut hepatit, kronik aktif hepatit, ataksi telenjiektazi, Wiskott-Aldrich sendromu ve gebelik. Yeni doğanlarda Alfa Fetoprotein (AFP) düzeyleri 100 000 ng/mL nin üzerindedir. 5 ay sonra 150, 1 yıldan sonra da normal seviyelere düşer.
  • Alfa Fetoprotein (AFP), yüksek riskli hastalarda (Hepatit B taşıyıcıları, siroz) hepatosellüler karsinom (HCC) taraması yapmak için yeterince yüksek spesifite (%65) ve sensitiviteye (%98) sahiptir. Ancak günümüzde gelişen görüntüleme teknolojileri ile birçok hastada hepatosellüler karsinom (HCC) tanısı, Alfa Fetoprotein (AFP) yükselmeden konabilmektedir.
  • Cerrahiden 1 ay sonra Alfa Fetoprotein (AFP) düzeyi normale dönmezse, rezidü hepatosellüler karsinom (HCC) düşünülür.
  • Remisyondan sonra Alfa Fetoprotein (AFP) düzeyi tekrar yükselirse, hepatosellüler karsinom (HCC) un rekürrensi düşünülür.