Meme Kanseri

inflamatuar meme kanseri
İnflamatuar meme kanseri

Meme anatomisi
Meme anatomisi

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, meme dokusu hücrelerinden gelişir. Genellikle düzensiz sınırlı ve tahta gibi sert bir kitle (tümör, yumru) şeklindedir . Yeterince büyümüşse elle de hissedilir. Meme kanserlerinin çoğu, hastanın memesinde bu kitleyi fark etmesi ve doktora başvurması ile teşhis edilir. Bu yüzden aylık kendi kendini muayene önemlidir.

Meme 15-20 lobdan (parçadan) oluşur. Her lobu, bir üzüm salkımına benzetebiliriz. Burada süt üreten lobüller üzümün tanesine, sütün taşındığı süt kanalları da (lactiferous duct) üzümün saplarına karşılık gelir.

 • Meme kanseri, duktuslardan (duktal kanser, karsinom, %90) veya
 • Lobüllerden gelişir (lobüler kanser, karsinom %10).

Meme kanserlerinin bulunduğu kadranlar

Meme kadranları ve meme kanseri
Meme kadranları ve meme kanseri
 • Üst dış kadran (%50),
 • Üst iç kadran (%15),
 • Alt dış kadran (%11), Alt iç kadran (%6)
 • Areola arkası (santral bölge, %18).
 • Meme kanserinin %99’u kadınlarda, %1’i erkeklerde görülür.
 • Kadınların yaklaşık %12’si meme kanserine yakalanır (8 kadında bir).
 • Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür (Türkiye ve dünyada).
 • Meme kanseri,
  • Duktuslardan (duktal kanser, karsinom, %90)
  • Lobüllerden gelişir (lobüler kanser, karsinom %10).

Meme Kanserinin Metastazları (Sıklığına Göre)

 1. Kemik (en sık vertebra) (%70)
 2. Beyin (%10)
 3. Karaciğer
 4. Akciğere olur

Meme Kanserinin Prognozu Nelere Bağlıdır?

Tömöre bağlı faktörler

 • Lenf nodu tutulumu
 • Tümör çapı
 • Histolojik-nükleer grade
 • Lenfatik-vasküler invazyon (varsa kötü)
 • Patolojik evre
 • Hormon reseptör durumu (ER-PR (-) ise kötü)
 • DNA içeriği (anöploidi varsa kötü)
 • Yaygın intradıktal komponent (varsa kötü)

Hastaya Bağlı Faktörler

 • Yaş (ileri yaş ve genç yaş kötü)
 • Premenapozal ise kötü
 • Aile öyküsü (varsa kötü)
 • Önceden meme kanseri (varsa kötü)
 • İmmunosupresyon (varsa kötü)
 • Beslenme (bozuksa kötü)
 • Kemoterapi (almışsa kötü)
 • Radyoterapi (almışsa kötü)

Meme Kanserinde Bazı Tanımlamalar

 • Multisentrik-Multisentrisite (multicentric, multicentricity); aynı memede, birden fazla kadranda (farklı kadranlarda), farklı meme kanseri odaklarının olmasıdır. Meme 4 kadrana ayrılır; üst dış, üst iç, alt dış, alt iç (ÜDK, ÜİK, ADK, AİK). İkinci tanım: İki ayrı kanser, birbirlerinden uzaklıkları > 5cm
 • Multifokal-Multifokalite (multifocal, multifocality); aynı memede, aynı kadranda birden fazla (primer) odak (kanser) olması. İkinci tanım: İki ayrı kanser, birbirlerinden uzaklıkları < 5cm.
 • Senkron bilateral meme kanseri; her iki memede kanser, 6 aydan kısa bir ara ile tanı konmuş.
 • Metakron bilateral meme kanseri; her iki memede kanser, 6 aydan uzun bir ara ile tanı konmuş.

 

 • Sporadik Meme Kanseri (%65-75):
  • Ailesel ya da herediter olmayan meme kanserleri.
  • Daha geç yaşta görülür (50 yaş sonrası).
  • Aile içindeki görülme sıklığı, normal toplumdaki görülme sıklığına yakındır.
 • Herediter Meme Kanseri (%5-10): Herediter meme ve over kanseri sendromu da denir.
  • Ailede (1., 2., 3. derece akraba, anne veya baba tarafı), 2 yada daha fazla kadında over ya da meme kanseri 50 yaşından önce gelişmiştir
  • Aynı kadında hem meme, hem de over kanseri birlikte gelişmiş
  • Erkek meme kanseri
  • Genetik analizde BRCA-1, BRCA-2 mutasyon saptanır.
 • Ailesel Meme Kanseri (%20-30):
  • Ailede (1., 2. derece akraba, anne tarafı) 2 ya da daha fazla kadında, erken yaşta görülen meme kanseri bulunması.
   • Genetik analizde herhangi bir mutasyon tespit edilemez