Laparoskopik Apendektomi

Akut Apandisit, Apendiks güdüğü Roeder knot ile bağlanıyor

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 25-E
Preoperatif Tanı Akut apandisit
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik apendektomi
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV
DVT Proflaksisi Erken mobilizasyon
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Konmadı
Spesimen Apendiks

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 16F Foley kateter takıldı. Mönitör hastanın sağına yerleştirildi. Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra masa Trendelenburg’da ve sola çevrildi.

Trokar Giriş Yerleri

Göbek, Kocher klempler yardımıyla dışa döndürüldükten sonra 1cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Daha sonra iki adet çamaşır pensi ile genişçe tutulup asılarak 10 mm lik trokar yerleştirildi (optik port), gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Diğerleri; suprapubik çalışma portu (5mm), sol alt kadranda çalışma portu (10mm).

Yapılan İşlem

30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda özellikle ½ uç kesiminde, apendiks ve mezosu hiperemik, ödemli ve inflame idi. Apendiks tabanına yakın olarak mezo ile apendiks arası endoskopik disektör ile aralandı. Mezo bu hizada, ligasure 5mm ile mühürlenerek bölündü. Kayan bir düğüm olan Roeder's knot kullanılarak kement hazırlandı. Bunun için 2/0 prolene kullanıldı. Düğümler dissektör ile oturtularak apendiks, radiksinden 3 kez bağlandı. Güdükte iki bağlama kalacak şekilde kesildi. Çıkarılacak kısımda kalan bağlama kesilmedi (uzun bırakıldı). Bu uç dissektörle optik trokardan karın dışına alındıu. Apendiks bu bağlamanın yardımıyla optih portun içinden, teleskopla görülerek dışarı çekilip çıkarıldı. Dren konmadı. 5 mm’lik girişte sadece cilt, 10 mm lik girişlerde hem cilt hem fasya kapatıldı (0 Vicryl ve 3/0 prolene ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Klinik Seyir

Hasta postop 1. gün (ertesi gün) oral ağrı kesiciler (tablet) ile sorunsuz taburcu edildi.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler