Travmatik Diyafragma Rüptürü (Diyafram Hernisi) - Laparoskopik Onarım

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 35-E
Preoperatif Tanı Travmatik sağ diyafram hernisi (40 gün önce toraks nafiz
bıçaklanma)
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik travmatik diyafram hernisi (rüptürü) onarımı
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV+ Ornidazol 500
mg IV
DVT Proflaksisi Varis çorabı
Transfüzyon Yok
Dren Sol diyafram altına soft dren + Sola toraks tüpü
Spesimen Yok

 

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra ameliyat masası ters Trendelenburg pozisyonuna ayarlandı.

Trokar Giriş Yerleri

Orta hatta, göbekle ksifoid ortasına 10 mm’lik trokar (optik port, gaz), ksifoid altına 5 mm ve sol subkostal 10 mm’lik iki adet daha çalışma trokarı yerleştirildi pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg).

Yapılan İşlem

30 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda sol diyafram kubbesinde, karaciğer sol lobunun hemen lateralinde, 4-5 cm’lik bir defekt ve içinde mide ile omentum majusun bulunduğu görüldü. Mide ve omentum diyafragma rüptürüne sıkışmış olduğu için, defekt sol kenarından, 5 mm ultrasonik kesici 1cm genişletildi (Harmonic Ace, Ethicon). Mide ve omentum, genişletilmiş defektten, kolaylıkla çekildi. Fıtık kesesinin oluşamadığı için sol torks boşluğu ve akciğer görüldü. Toraks boşluğundaki serohemorajik sıvı aspire edildi. Dışarıdan 7. Interkostal aralıkta, ön aksiller çizgi hizasından 30F toraks tüpü yerleştirildi. Diyafragma rüptürü (hernisi) yama koymadan önce 0 prolene ile tek tek onarıldı (primer onarım). Ekstrakorporeal hazırlanan düğümler dissektör ile oturtuldu (Roeder’s Knot). Daha sonra 15x10 mm’lik dual mesh kenarları yuvarlanarak primer onarılmış defektin üzerine serildi (kollajen kaplı polyester yama). Dalak çevresi serohemorajik mayi aspire edilip yıkandı. Ksifoid altındaki 5 mm lik port girişinden dren yerleştirildi. 10 mm’lik diğer iki trokar girişinin fasyası, 0 Vicryl ile “8 sütür” konarak kapatıldı. Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler