Flep

Flep (Tıp)

Flep cerrahisi, kendi beslenmesi (kanlanması) olan bir doku parçasının, başka bir bölgeye (örneğin yaraya) nakledilmesidir. Bu kendi damarı olan dokuya flep denir. Flep ile greft birbirine benzer ancak greftin kendi beslenmesi (damarı) yoktur. Greft, konulduğu yerden beslenir ve yeni damarlar gelişir. Flep yada greft, yaralanma yada cerrahi (rezeksiyon) sonrası kapatılamayan yaraları ve defektleri kapatmak ya da doldurmak için kullanılır. Örneğin cilt defektleri, yeni meme yapılması, çene kemiği gibi.

Flep Çeşitleri Nelerdir?

Flepller kompleksliğine, doku tipine ve kanlanmasına göre sınıflanabilir.

Flep çeşitleri; rotasyon, advancement (ilerletme-kaydırma) flebi, Z ve S plasti
Flep çeşitleri; rotasyon, advancement (ilerletme-kaydırma) flebi, Z ve S plasti

 

Flep çeşitleri; bilobe, rhomboid (Limberg), V-Y ve Y-V flebi
Flep çeşitleri; bilobe, rhomboid (Limberg), V-Y ve Y-V flebi

 

Kompleksliğine Göre Flep Çeşitleri

Lokal flepler: En basit fleplerdir. Defekte komşu bir bölgeden flep hazırlanır, ve flep buraya çekilerek dikilir. En çok kullanılan lokal flepler kaydırma (advancement) flepleri, rotasyon flepleri, transpozisyonel flep, Z plasti, S plasti, V-Y flep, Y-V flep, bilobe flep, rhomboid (Limberg) fleptir.

Regional flepler: Bölgesel veya interpolasyon flepleri, defektin hemen yanında değildir. Bunun yerine, serbestlenmiş doku “adası” normal dokuların altından geçirilerek defekte ulaştırılır. Bu ada flebi hala eski yerinden beslenmektedir (kanlanmaktadır). Ada flebinin damarlarının bulunduğu sapına (tabanına) pedikül denir. Bazı uygulamalarda, flepte yeni kan damarları oluştuktan sonra pedikül kesilir. Bu pedikül daha sonra yeni kan kaynağı oluştuktan sonra kesilebilir. Regional fleplere örnekler, boyun defektlerinde kullanılan pektoralis majör myokutanöz flep ve deltopektoral flepler (PMMC ve DP flep olarak kısaltılır) ile yeni meme yapılması (rekonstrüksiyonu) için kullanılan TRAM flep (Transvers Rektus Abdominus Myokutanöz flep).

Uzak flepler: Defekt flebin hazırlandığı bölgeden oldukça uzaktır. Uzak flepler kompleks flep sınıfıdır. Direkt veya tüp şekline getirilmiş  flepler, bağlantısı koparılmadan defekte dikilir. Bir süre sonra flep, nakledildiği bölgeden kanlanmaya başlar. Yeni kan damarları oluştuktan sonra flep, donör bölgesinden ayrılır.  Uzak flebin bir türü olan serbest fleplerde ise, flep damarıyla beraber defektif bölgeye aktarılır ve burada flebin damarı, defekt bölgesindeki uygun bir damara mikro cerrahi ile anastomoz edilir (bağlanır).

Doku Tipine Göre Flep Çeşitleri

  • Kutanöz flepler; tam kat deri ile yüzeyel fasya (subkutan doku)  içerirler.
  • Fasyokutan flepler; cilt, subkutan doku, derin fasya içerir.
  • Muskulokutanöz flepler; ek olarak kas içerirler
  • Kas flepleri; fonksiyonel veya hacim için kullanılır. Gerekirse üzerlerine cilt grefti de serilebilir.
  • Kemik flepleri; örneğin çene rekonstrüksiyonu

Kanlanmasına-Damarlanmasına Göre Flep Çeşitleri

  • Aksiyel flepler; beslendiği damar ile isimlendirilen büyük fleplerdir.
  • Random flepler; isimlendirilmiş özel bir damarı yoktur. O bölgedeki genel damar ağından beslenir.
  • Pediküllü flepler; flebin tabanı hazırlandığı yere bağlıdır (pedikül).

 

« Return to Dictionary