İndirekt İnguinal Herni

İndirekt İnguinal Herni

İndirekt inguinal herni, en sık görülen karın hernisidir. Tüm direkt inguinal herniden 5 kat daha sık görülür ve inguinal kanalın içinden çıkar. Kadınlardan 7 kat daha sık görünür. Bunun sebebi, erkeklerde testisin karın içinden skrotuma inişi sırasında processus vaginalisin tam kapanmayışıdır. Tedavisi cerrahidir. (Tıp: İndirect İnguinal hernia)

İndirekt inguinal herni testisin inguinal kanaldan geçişinden sonra iç inguinal halkanın kapanmasında oluşan defekt nedeniyle oluşur. Fıtıklaşma diğer inguinal herniler gibi dış inguinal halkadan gerçekleşir. İnguinal hernilerin en yaygın formu budur.

Erkek fetusta periton testislere inguinal kanaldan geçerken processus vaginalis adı verilen geçici bir örtü katmanı oluşturur. Normal gelişim sürecinde processus vaginalis, testis tamamen indiğinde oblitere olur. Testislerin etrafını kalıcı olarak saran peritoneal örtü katmanına ise tunica vaginalis denir. Testisler kan damarlarıyla ve vas deferensle bağlantılar kurmaya devam eder ve böylece spermatik kord oluşur. Daha sonra inguinal kanalı takip ederek scrotuma iner.

İç inguinal halka açıklığı (inguinal kanalın başlangıcını oluşturan yapı) spermatik kordun fascial iç duvarını oluşturur. Fakat bu açıklık gereğinden fazla olduğunda indirekt inguinal herni oluşumuna zemin hazırlar. Peritonun iç inguinal kanaldan fıtıklaşması processus vaginalisin tamamlanmamış obliterasyonunun sonucudur.

İndirekt İnguinal Herni Tipleri

İndirekt İnguinal Herni Tipleri

Bubonosel: İnguinal herni ingunial kanal içinde sınırlı kalmıştır.

Funiküler: Processus vaginalis testisin hemen yukarısında kapanmıştır. Fıtık kesesi testisin hemen yukarısına kadar inmiştir fakat testise ulaşamamıştır.

Komplet: Processus vaginalis kapanamamıştır ve fıtık kesesi scrotumun en altına kadar inmiştir. Bu nedenle testisi herniden ayırt etmek zorlaşmıştır.

Yazan: Dr. Hasan Furkan Çaycı

Synonim(s):
indirekt inguinal herni
« Return to Dictionary