Apandisit Yaşı ve Cinsiyet

Çocuklarda Apandisit

 • 1 yaşından küçüklerde apandisit tanısı konamaz ve hemen tamamı perforasyonla gelir. Bu oran 5 yaşında %50 civarındadır.
 • Ayırıcı tanı
  • Gastroenterit
  • Mezenter lenfadenit
  • Meckel divertiküliti
  • Pyelonefrit
  • İntususepsiyon (intussusception, invajinasyon)
  • Bazal pnömoni

Genç Kadınlarda Apandisit

 • 30 yaşından küçük kadınlarda negatif laparotomi %45 e kadar çıkabilir. Bunun sebebi çoğunlukla jinekolojik nedenlerdir;
 • Ayırıcı tanı
  • Dismenore
  • Mittelschmerz
  • Retrograd menstürasyon
  • PID (pelvik inflamatuar hastalık) yani salpenjit, tuboovaryan apse
  • Korpus hemorajikum kist rüptürü,
  • Over kisti torsiyonu
  • Ektopik gebelik
  • Endometriozis
  • Kronik konstipasyon (kabızlık)
  • Crohn hastalığı (regional enterit)

Gebelikte Apandisit

 • İnsidans normal popülasyon ile aynıdır.
 • Perfore apandisitte mortalite daha yüksektir çünkü büyümüş uterus, ince barsak ve omentumun, perforasyonu engelleyerek plastron oluşumunu engeller ve jeneralize peritonit gelişimini kolaylaştırır. Bu yüzden gebelerde apandisit tanısı daha liberal konur ve negatif laparotomi ihtimali daha yüksektir.
 • Birinci ve ikinci trimestirde bulgular normal popülasyonla aynıdır.
 • Üçüncü trimestirde bulgular daha üst ve lateraldedir.

Genç Erkeklerde Apandisit

 • Ayırıcı Tanı
  • Crohn hastalığı (regional enterit)
  • Sağ renal üreteral taş
  • Testis torsiyonu
  • Epididimit
  • İnguinal herni; muayene etmezseniz hasta size söylemeyebilir.

Yaşlılarda Apandisit

 • Mortalite daha yüksektir çünkü bulgular daha siliktir ve tanı gecikmelerine sebep olur. İkincisi periton defans mekanizmaları daha zayıftır.
  Bu yüzden ameliyatta %30 lara varan perforasyon saptanmaktadır.
 • Ayıtıcı Tanı
  • Divertikülit
  • Perfore peptik ülser
  • Akut kolesistit
  • Akut pankreatit
  • İntestinal obstrüksiyon
  • Çekum tümörü perforasyonu
  • Mezenter iskemi