Apendiks Anatomisi

Appendix vermiformis, çekumun solucan şeklinde bir uzantısıdır. Apendiks "ek", vermiformis "solucan şeklinde" demektir. Çekum kolonun (kalın bağırsak) ilk kısmıdır.
Apendiks, karın içinde pozisyonu en değişken organdır. Bu yüzden karın ağrısı apendiksin ucunun uzandığı pek çok yerde olabilir. Mesela karaciğer altında, sağ böbrek önünde, sol alt kadranda, epigastrik bölgede.

Uzunluğu yaklaşık 5-10 cm kadardır (1-25 cm olabilir).

Sağlıklı apendiks çapı 6 mm'yi geçmez.

Apendiküler arter isminde ayrı bir arteri vardır. İleokolik arterden gelir.

Venleri ileokolik vene o da superior mezenterik vene dökülür.